Indalsälven (foto J. Norrback)

Norrback Consulting AB – konsult i vad?

Förstudier – står du eller din verksamhet inför ett vägval, men där ni inte är riktigt säkra på förutsättningar, möjligheter och risker? Då kan en förstudie vara ett bra sätt att hämta in kunskap för att lättare kunna ta ställning till alternativen. En förstudie kan fokusera på yttre förutsättningar eller en del av den egna verksamheten.

Projektledning – många verksamheter har behov av en extra resurs för att kunna genomföra ett projekt. Ofta är den ordinarie personalen fullt sysselsatt med sina ordinarie arbetsuppgifter, och då kan en extern person med vana att driva projekt i olika former vara en bra lösning. Ett projekt kan med fördel utformas efter att man genomfört en förstudie.

Söka anslag – forskarens vardag är att söka forskningsanslag. Det finns också en del möjligheter, särskilt för ideella verksamheter, att söka bidrag och stöd från fonder och stiftelser. Det kan gälla ekonomiskt stöd eller bidrag för projektanställningar, men kanske främst för investeringar i infrastruktur.

Rådgivning – att samtala med någon annan är ett beprövat sätt att bearbeta en fråga. Du måste då i samtalet själv vara tydlig med vad som är din problemställning för att den som lyssnar skall kunna förstå, samtidigt får du direkt andra perspektiv på saken då följdfrågor tvingar dig att skärpa formuleringar och förtydliga problemställningen. Coach och mentor är säkert bekanta benämningar på en sådan person. Rollen är dock äldre än man kanske tror. I Homeros Odysséen (700-talet f.Kr.) var Mentor vän och rådgivare åt Odysseus.

Hör av dig!